Collective Gigamap (Yuan Zhao)
The Growing City Game (Yuan Zhao)
Bio-corridor (Danjian Wang)
Possible Fabrication (Danjian Wang)
Blockchain (Yuchen Wang)
ECO-METROPOLIS (Yuchen Wang)
Communication with community and stakeholders (Yutao Feng)
Deadwood Home (Yutao Feng)
Circular Economy (Huicong Meng)
Mallard Nest (Huicong Meng)
Materials (Meihui Wang)
Hidden Bat Box (Meihui Wang)